Electrical Power Shovel

بیل برقی

بیل برقی  


این محصول جهت تخلیه دان و مواد دیگر از کامیون هایی که به صورت فله بارگیری کرده اند استفاده می شود