Counter Flow Cooler

کولر چهار ضلعی

کولر چهار ضلعی


 با ظرفیت 2/5 تن تا 30 تن در ساعت

کاهش درجه حرارت و خنک کردن یکی از شاخص های مهم در فرایند تولید خوراک است که سهم بسزایی در افزایش شاخص ماندگاری و بهداشت محصول دارد. این کار که با هدف کاهش گرما و رطوبت از دان های تولید شده انجام می شود، به کمک دستگاه های خنک کننده به نام کولر صورت می پذیرد. از آنجایی که در مرحله آماده سازیِ مواد در کاندیشنر و همچنین در دستگاه اکسترودر و پلت، حجم قابل توجهی از بخار آب در دمای بالا به مواد خام اضافه شده است، محصول تولید شده با حرارت بالا و درصد قابل توجهی از رطوبت از دستگاه خارج می شود. این رطوبت در صورت باقی ماندن در خوراک تولید شده، می تواند شاخص ماندگاری محصول یا همان PDI (Pellet Durability Index) را کاهش دهد که ضمن افت کیفیت، ذخیره سازی و نگهداری آن در انبار را نیز بسیار مشکل می سازد.
اساس کار کولر، عبور جریان هوای محیط از روی دان پلت به منظور خارج سازی رطوبت افزوده شده در مراحل قبل است؛ لذا با قرار دادن دستگاه کولر در مسیر تولید، خوراک خارج شده از پلت میل یا اکسترودر در درون آن پخش می شود تا با دمیدن هوا به داخل محفظه، گرما و رطوبت محصول گرفته شده و دان پلت های خشک و مناسب آماده شوند.